ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

    Ε?στε εδ?

Δ.Ε.Σ.Κ.Θ.

Thessaloniki

Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο Θεσσαλον?κη?

 

Στο κ?ντρο τη? π?λη? και τη? επιχειρηματικ?? δραστηρι?τητα?

 

Το Διεθν?? Εκθεσιακ? & Συνεδριακ? Κ?ντρο τη? ΔΕΘ HELEXPO βρ?σκεται στην ?καρδι?? τη? Θεσσαλον?κη?,  με ε?κολη πρ?σβαση απ? κ?θε σημε?ο τη? π?λη? και με ?λα τα μ?σα μεταφορ??.

Με εμπορικ?? και καταναλωτικ?? εκθ?σει? που πραγματοποιο?νται με επιτυχ?α καθ’ ?λη τη δι?ρκεια του ?του?, σε εκθεσιακο?? χ?ρου? ευρωπα?κ?ν 

προδιαγραφ?ν,  αποτελε? τον σημαντικ?τερο φορ?α διοργ?νωση? εκθ?σεων στην Ελλ?δα απ? το 1926. 

Εκε? που χτυπ? η ιστορ?α τη? π?λη? ,δ?πλα στο Βυζαντιν? και στο Αρχαιολογικ? μουσε?ο, τα Διεθν? Συνεδριακ? Κ?ντρα τη? ΔΕΘ HELEXPO προσελκ?ουν πλ?θο?   συνεδριακ?ν  δραστηριοτ?των. 

 

 

 

排列七走势