ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Parking

Σταθμο? Αυτοκιν?των

Parking

… τ?σσερι? τροχο?, δ?ο σημε?α, ?λη η π?λη

Το parking στο κ?ντρο τη? Θεσσαλον?κη? ε?ναι μ?α καθημεριν? πρ?κληση.
Η ΔΕΘ HELEXPO θ?λοντα? να εξυπηρετ?σει το κοιν? τη? π?λη? τη?, δ?νει την απ?ντησ? τη?,
παρ?χοντα? δ?ο κομβικ? σημε?α στ?θμευση?.

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ PARKING

Στην οδ? Αγγελ?κη και στο σημε?ο που αυτ? διασταυρ?νεται με
την Αλεξ?νδρου Σβ?λου, το μεγ?λο υπα?θριο parking ?χει
χωρητικ?τητα τριακοσ?ων (300) αυτοκιν?των
. Προσφ?ρει ?μεση
και ε?κολη πρ?σβαση στου? χ?ρου? τη? ΔΕΘ HELEXPO, αλλ? και
στο εμπορικ? κ?ντρο τη? Θεσσαλον?κη?.

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ PARKING

Στο υπ?γειο του Συνεδριακο? Κ?ντρου ?Ιω?ννη? Βελλ?δη?? με δ?ο
εισ?δου?, απ? την οδ? 3η? Σεπτεμβρ?ου στη διαστα?ρωση με τη
Λεωφ?ρο Στρατο? και απ? την Λεωφ?ρου Στρατο?. Ο στεγασμ?νο?
χ?ρο? στ?θμευση? ?χει χωρητικ?τητα τετρακοσ?ων σαρ?ντα (440)
οχημ?των
και βρ?σκεται στη δι?θεσ? σα? με συνεχ?? ωρ?ριο.

 

Σταθμ?? αυτοκιν?των επ? τη? ?ΑΓΓΕΛΑΚΗ? 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΜΗ
ΤΑ 20’ ΛΕΠΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο
ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ
4,00 €
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 4 ΩΡΕΣ ΑΠΟ
1,00 €
ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ
0,50 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
85,00 €
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50,00 €

Υπολογισμ?? τιμ??

Σταθμ?? του Συνεδριακο? Κ?ντρου ?Ι. Βελλ?δη?? 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΜΗ
ΤΑ 20’ ΛΕΠΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο
ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ
3,00 €
ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ
1,00 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
70,00 €
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €

Υπολογισμ?? τιμ??

 

Και τα δ?ο parking εξυπηρετο?ν 24 ?ρε? το 24ωρο, καθημεριν?, εν? τα αυτ?ματα μηχαν?ματα εισ?δου-εξ?δου και πληρωμ?? αντιτ?μου σα? επιτρ?πουν τη χρ?ση των χ?ρων χωρ?? δεσμε?σει? ? περιορισμο?? ωραρ?ου. Ταυτ?χρονα η ΔΕΘ HELEXPO προσφ?ρει στου? πολ?τε? και του? επισκ?πτε? τη? π?λη? τη δυνατ?τητα ωρια?α? και μηνια?α? στ?θμευση? σε τιμ?? φιλικ?? και απ?λυτα προσιτ??.

 

 

 

 

排列七走势