ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Δελτ?α Τ?που

Δελτ?α Τ?που

 

 

 

02
Ιαν
Η κορυφα?α ηθοποι?? των μιο?ζικαλ στι? δεκαετ?ε? του ‘40 και του ‘50 και τραγουδ?στρια με εκπληκτικ? φων?, ?κταση...
20
Δεκ
Το ενδιαφ?ρον των αγροτ?ν απ? την Ελλ?δα, τα Βαλκ?νια και την Ν.Α. Ευρ?πη στρ?φεται στην μεγαλ?τερη ?κθεση του...
17
Δεκ
Στη δωρε? εξοπλισμο? στον Α’ Πυροσβεστικ? Σταθμ? Θεσσαλον?κη? προχ?ρησε η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλα?σιο των δρ?σεων...
12
Δεκ
Απ? αριστερ? προ? τα δεξι? ο?managing?director?τη? ?BeBest?, κ. Ευ?γγελο? Χαραλ?μπου?, ο ιδρυτ?? των...
11
Δεκ
Η επαυξημ?νη-εικονικ? πραγματικ?τητα στου? χ?ρου? εν?? ξενοδοχε?ου, που εντυπωσ?ασε του? επισκ?πτε? τη? πρ?σφατη?...
09
Δεκ
18 παιχν?δια λο?να παρκ, δ?ο στεγασμ?να παγοδρ?μια,??να? ?η Βασ?λη? 5 μ?τρων?και δεκ?δε? εργαστ?ρια και...
27
Νοε
Χριστουγεννι?τικο πρ?γραμμα αφιερωμ?νο στον Andy Williams (1927-2012), ?ναν Αμερικαν? τραγουδιστ? που μεσουρ?νησε...
25
Νοε
Την προοπτικ? τη? Θεσσαλον?κη? να γ?νει ?να art hub, π?ρα απ? τουριστικ?? προορισμ?? και κ?μβο? καινοτομ?α?,...
20
Νοε
Το λογ?τυπο για τη συμμετοχ? τη? Γερμαν?α? ω? Τιμ?μενη? Χ?ρα? στην 85η ΔΕΘ παρουσι?στηκε για πρ?τη φορ? δημοσ?ω?...

Σελ?δε?

排列七走势