ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Ετα?ροι

Ετα?ροι

...το συν στι? εργασ?ε? μα?

Τα τελευτα?α 15 χρ?νια η τρ?χουσα οικονομικ? συγκυρ?α ?λλαξε τον κλ?δο. Για τη ΔΕΘ HELEXPO, τον αδιαμφισβ?τητο
πρωταγωνιστ? τη? εκθεσιακ?? αγορ??, οι μεταβολ?? αυτ?? μεταφρ?ζονται ω? ανταγωνισμ?? και αν?πτυξη.
Μ?α πρ?κληση καλοδεχο?μενη.

Με ?αιχμ? του δ?ρατο?? τα ισχυρ? εκθεσιακ? brands τη?, η ΔΕΘ HELEXPO, ανανε?νεται και ανο?γεται σε ν?ου? εκθ?τε?, ν?ου? συμμ?χου?, ν?ου? στρατηγικο?? ετα?ρου?.

Πετυχα?νει συνεργασ?ε? με φορε?? τη? ελληνικ?? οικονομ?α?, που με στοχευμ?να εκθεσιακ? γεγον?τα στηρ?ζουν ?μπρακτα τι? εκθ?σει? ΔΕΘ HELEXPO και αντλο?ν ωφ?λεια οι ?διοι.

Στρ?φεται στην περιφ?ρεια και τι? τοπικ?? αγορ??. Ενισχ?ει την εξωστρ?φει? τη? προβ?λλει την τοπικ? παραγωγ? και τα ανταγωνιστικ? πλεονεκτ?ματα κ?θε περιοχ??, δημιουργε? ?να δ?κτυο περιφερειακ?ν εκθεσιακ?ν και συνεδριακ?ν κ?ντρων, το πολ?τιμο και ευ?λικτο εργαλε?ο τη? περιφ?ρεια? για τη δι?χυση τη? εκθεσιακ?? ιδ?α?.

Ανο?γει δ?αυλο επικοινων?α? με διεθνε?? εκθεσιακο?? φορε?? και εν?σει?, τιμ?ντα? την διεθν? τη? ταυτ?τητα, αξιοποι?ντα? και ισχυροποι?ντα? τη στο ?πακρο.

Καθιερ?νει καν?λι επικοινων?α? με την ελληνικ? ομογ?νεια, αναγνωρ?ζοντα? την κα?ρια δυναμικ? τη? στην αν?πτυξη τη? ελληνικ?? οικονομ?α?. Οι στεν?? σχ?σει? με την Παγκ?σμια Διακοινοβουλευτικ? ?νωση Ελληνισμο? (ΠαΔΕΕ) φ?ρνουν ομογενε?? βουλευτ?? και επιχειρηματ?ε? απ? πολλ?? χ?ρε? πιο κοντ? στην πραγμ?τωση των επιχειρηματικ?ν οραμ?των που μοιρ?ζονται ?λοι οι ?λληνε?.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ    

MΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΕΝΩΣΕΩΝ    

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ    

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   

排列七走势