ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Η φιλοσοφ?α μα?

Εταιρικ? φιλοσοφ?α

… υπ’ ευθ?νη μα?
 

 

 

Η ΔΕΘ HELEXPO φ?ρει την ευθ?νη διοργ?νωση? τη? Διεθνο?? ?κθεση? Θεσσαλον?κη? και ?χι μ?νο. Ε?ναι η σπουδα?α στρατηγικ? αποστολ? του Εθνικο? Εκθεσιακο? Φορ?α να εδραι?σει την ηγετικ? του θ?ση στην Ελλ?δα, να ισχυροποι?σει την ανταγωνιστικ? δυναμικ? του διεθν??, και, την ?δια στιγμ?, να διατηρ?σει την μοναδικ? φυσιογνωμ?α εν?? ?θεσμο??, την ιδια?τερη ηθικ? κληρονομι? του.

Η ΔΕΘ HELEXPO φ?ρει την ευθ?νη τη? μετ?βαση? μ?α? ισχυρ?? τεχνογνωσ?α? και εν?? εξ?χοντο? εκθεσιακο? οπλοστασ?ου στη ν?α εποχ? των μεγ?λων προκλ?σεων. Εδ? και τ?ρα, που και οι ελπ?δε? για τη στ?ριξη τη? Ελληνικ?? οικονομ?α?, παραγωγ??, μεταπο?ηση? & τουρισμο? διαμορφ?νουν μ?α δικ? του? επιχειρησιακ? κουλτο?ρα.

 

Η ΔΕΘ HELEXPO φ?ρει την ευθ?νη να μιλ? με διεθν? επιχειρηματικ? γλ?σσα, αναπτ?σσοντα? δυνατο?? δεσμο?? μεταξ? των λα?ν και ασκ?ντα? δυναμικ? εκθεσιακ? πολιτικ?, την ?δια στιγμ? που διοργαν?νει δεκ?δε? κλαδικ?? εκθ?σει? ετησ?ω?, υλοποιε? περιφερειακ?? εκθ?σει?, οργαν?νει τα εθνικ? περ?πτερα στο εξωτερικ?, πραγματοποιε? συν?δρια και πολιτιστικ?? εκδηλ?σει?, διαχειρ?ζεται τι? εγκαταστ?σει? του Διεθνο?? Εκθεσιακο? και Συνεδριακο? Κ?ντρου Θεσσαλον?κη? και του Εκθεσιακο? και Συνεδριακο? Κ?ντρου Αθην?ν (Helexpo Maroussi).

Η ΔΕΘ HELEXPO φ?ρει την ευθ?νη να εκθ?σει το μ?λλον στην Ελλ?δα.

 
排列七走势