ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Η ιστορ?α μα?


 

...το ?χουμε ξαναπετ?χει

Το ?τι ο Εθνικ?? Εκθεσιακ?? Φορ?α? αποτυπ?νεται στι? συνειδ?σει? μα? ω? ο δημοφιλ?? και επιτυχημ?νο? εθνικ?? θεσμ?? ?χει ξαναειπωθε?, αλλ? ε?ναι η 88χρονη ( 1926 – 2014) ιστορ?α του εκε?νη που κατοχυρ?νει το αυταπ?δεικτ? του.

 

28 Απριλ?ου 1925.
Σε μ?α εποχ? που η ?Εκθεσιακ? Ιδ?α? κυριαρχε? στην Ευρ?πη ο βουλευτ?? Νικ?λαο? Γερμαν??, καταθ?τει στο τ?τε υπουργε?ο Εθνικ?? Οικονομ?α? την καινοτ?μα πρ?τασ? του για μ?α διεθν? ?κθεση, την πρ?τη στην Ελλ?δα. Ζητ? ?δεια να υλοποι?σει την ?μπνευσ? του, την πα?ρνει και χρ?ζεται ?μεσα ω? ο πνευματικ?? πατ?ρα? τη? ΔΕΘ.

 

3 Οκτωβρ?ου 1926.
Τα εορταστικ? εγκα?νια τη? πρ?τη? Διεθνο?? ?κθεση? Θεσσαλον?κη τραβο?ν τα βλ?μματα των μεγαλ?τερων ελλ?νων και ξ?νων επιχειρηματι?ν τη? εποχ?? και, φυσικ?, ασκο?ν κοσμικ? γοητε?α στι? συζ?γου? του?. ?να σημαντικ? κεφ?λαιο για την οικονομ?α τη? περιοχ?? μ?λι? ξεκιν?.

 

1940
?χοντα? περιπλανηθε? σε ?λη την π?λη, η ΔΕΘ HELEXPO μεταφ?ρεται οριστικ? και εγκαθ?σταται στι? σημεριν?? τη? εγκαταστ?σει?. Ο β’ παγκ?σμιο? π?λεμο? διακ?πτει τη λειτουργ?α τη?, αλλ? ?χι το μ?λλον τη?.

 

1951
Το σχ?διο Μ?ρσαλ συμπεριλαμβ?νει και του? λεηλατημ?νου? χ?ρου? τη? ΔΕΘ, που εκμεταλλε?εται την χρηματοδ?τηση με τρ?πο ευφυ?.

 

1966
Με 1.600.000, αριθμ??-ρεκ?ρ, επισκ?πτε? ε?ναι η χρονι? ορ?σημο, μ?σα στι? δ?ο δεκαετ?ε? ’50 & ‘60 που η ?κθεση φτ?νειστο απ?γειο τη? επιτυχ?α? τη?, ?ταν οι ?λληνε? εκθ?τε? αν?ρχονται σε 400 και οι ξ?νοι σε 1.500 κατ? μ?σο ?ρο αν? διοργ?νωση! Η κοσμικ? και καλλιτεχνικ? ζω? τη? απογει?νεται.

 

1970
Η ΔΕΘ HELEXPO χτ?ζει τα μεγαλ?τερα περ?πτερ? τη?. Στου? χ?ρου? του? φιλοξενο?νται οι μεγαλ?τερε? διεθνε?? διοργαν?σει? ακ?μα και σ?μερα. Σε ?να αν?συχο πολιτικ? κλ?μα, η ΔΕΘ HELEXPO συνεχ?ζει να καινοτομε?. Διοργαν?νονται οι πρ?τε? κλαδικ?? εκθ?σει?, η Διεθν?? ?κθεση Γο?να?, η Διεθν?? ?κθεση Μαρμ?ρου και μ?χρι τα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 1990 καλ?πτεται το σ?νολο τη? ελληνικ?? παραγωγ?? με πλ?ον των 25 κλαδικ?ν εκθ?σεων. Στην ?δια περ?οδο παλι?? και ν?ε? πολιτιστικ?? εκδηλ?σει? – Φεστιβ?λ Ελληνικο? Κινηματογρ?φου και Τραγουδιο? - πα?ρνουν διεθν? προσανατολισμ? και αποτελο?ν σημε?α αναφορ??.

 

1999
Ο εθνικ?? εκθεσιακ?? φορ?α? διασπ?ται σε δ?ο εταιρε?ε?, τη ΔΕΘ και τη HELEXPO.

 

2013
Η ΔΕΘ HELEXPO επανεν?νεται σε ?να κοιν? εταιρικ? σχ?μα και η ιστορ?α τη? επιτυχ?α? ε?ναι ?τοιμη να επαναληφθε?.

排列七走势