ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Εν?ργειε? Marketing

Εν?ργειε? Marketing

 

 

Με ?ξονα δρ?ση? τ?σο τα παραδοσιακ? ?σο και τα ν?α Μ?σα, η ΔΕΘ-HELEXPO αξιοποιε? στο ?πακρο κ?θε δυνατ? δ?οδο επικοινων?α?. Εφημερ?δε?, περιοδικ? και ?ντυπο? Τ?πο? γενικ?τερα, ραδι?φωνο και τηλε?ραση, συνδυ?ζονται με τι? διαδικτυακ?? πλατφ?ρμε?, τα social media και τη web tv, δημιουργ?ντα? ?να δυναμικ? καλειδοσκ?πιο Μ?σων. Η επικοινωνιακ? αυτ? σ?νθεση, ?χει ω? θεμ?λιο το πρ?γραμμα προ?θηση? και marketing τη? ΔΕΘ-HELEXPO, στο οπο?ο ο φορ?α? επενδ?ει σημαντικ? τ?σο σε χρ?νο ?σο και κεφ?λαια.

 

Ψηφιακ? και web τηλε?ραση Ραδι?φωνο Ειδικ?? & Καθημεριν?? Τ?πο? Outdoor Advertising Website
         
Mobile application Social Media Παρουσι?σει? & συνεντε?ξει? Δ?κτυο συνεργατ?ν Αιγ?δε?, υποστηρικτ?? και χορηγο?
         
         
         
排列七走势