ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Διο?κηση

Δομ? Διο?κηση?

… το διοικε?ν εστ? προβλ?πειν
 

 

 

Το εσωτερικ? ρολ?ι τη? ΔΕΘ HELEXPO AE συγχρον?ζεται με το Παρ?ν και εξασφαλ?ζει το ραντεβο? τη? με το μ?λλον.

Ο Εθνικ?? Εκθεσιακ?? Φορ?α? ΔΕΘ HELEXPO AE, ενια?ο? και ισχυρ??, εν?νει δυν?μει? και δυναμικ? για να καταγρ?ψει το ν?ο κεφ?λαιο στην ιστορ?α του, εκε?νο που μ?λλεται να γ?νει το πιο επιτυχημ?νο. Αφουγκραζ?μενη την ?ρα, την ημ?ρα, την εποχ?, η ΔΕΘ HELEXPO AE επανεκκινε? το σ?νολο των δραστηριοτ?των τη?, με την αυτοπεπο?θηση που προσφ?ρουν η ακ?ραια τεχνογνωσ?α και η δυναμικ? τη?.

 

Σ?μερα, μοναδικ?? μ?τοχο? (100%) τη? ΔΕΘ HELEXPO AE ε?ναι το Ελληνικ? Δημ?σιο, κατοχυρ?νοντα? ασφ?λεια και ιδανικ?? συνθ?κε? δρ?ση?.

Σ?μερα, το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΔΕΘ HELEXPO AE ασπ?ζεται την δ?ναμη τη? πολυφων?α? και απαρτ?ζεται απ? τον Πρ?εδρο και τον Διευθ?νοντα Σ?μβουλο τη? εταιρε?α?, απ? εκπροσ?που? των επιχειρ?σεων, τη? αυτοδιο?κηση? Κεντρικ?? Μακεδον?α? και Θεσσαλον?κη? και απ? τι? διοικ?σει? των παραγωγικ?ν φορ?ων τη? π?λη?.

Σ?μερα, η ΔΕΘ HELEXPO AE τιμ? την συμμετοχ? τη? αυτοδιο?κηση? και των παραγωγικ?ν φορ?ων στο Διοικητικ? Συμβο?λιο, αναγνωρ?ζει τον θεσμικ? και ουσιαστικ? του? ρ?λο στι? δραστηρι?τητ?? τη? για την κοινων?α και για την εθνικ? οικονομ?α.

Σ?μερα, η ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ ισχυροποιε?ται στην εγχ?ρια αγορ?, εξασφαλ?ζει τη βιωσιμ?τητ? τη? διαφυλ?σσει την διαμορφωθε?σα αξ?α για τον μ?τοχο, αλλ? και για του? εργαζ?μενου? και το ευρ?τερο κοινωνικ? σ?νολο.

Α?ριο, η ΔΕΘ HELEXPO AE θα συνεχ?ζει να υλοποιε? την δημιουργ?α επιπλ?ον αξ?α? ω? καθημεριν? τακτικ? δρ?ση?, θα δρ?πει του? καρπο?? κ?θε καινοτομ?α? τη?, θα γνωρ?ζει καλ? ποιο ε?ναι το επ?μενο β?μα σε ?να οξ? ανταγωνιστικ? περιβ?λλον, γιατ? αυτ? το ?επ?μενο β?μα? θα ε?ναι το δικ? τη?.

 

Σ?νθεση του Δ.Σ.

1. Εκ του μετ?χου, Ο Πρ?εδρο?
2. Εκ του μετ?χου, Ο Διευθ?νων Σ?μβουλο?
3. Εκ του μετ?χου, ?να μ?λο?
4. Εκ μ?ρου? των εργαζομ?νων τη? ΔΕΘ HELEXPO, ?να μ?λο?
5. Εκπρ?σωπο? του Δ?μου Θεσσαλον?κη?, ?να μ?λο?
6. Εκπρ?σωπο? τη? Περιφ?ρεια? Κ. Μακεδον?α?, ?να μ?λο?
7. Εκπρ?σωπο? του Υπουργε?ου Μακεδον?α? – Θρ?κη?, ?να μ?λο?
8. Εκπρ?σωπο? του Ε.Β.Ε.Θ., ?να μ?λο?
9. Εκπρ?σωπο? του Σ.Ε.Β.Ε., ?να μ?λο?
10. Εκπρ?σωπο? του Β.Ε.Θ., ?να μ?λο?
11. Εκπρ?σωπο? του Επαγγελματικο? Επιμελητηρ?ου Θεσσαλον?κη?, ?να μ?λο?
12. Εκπρ?σωπο? του Εμπορικο? Συλλ?γου Θεσσαλον?κη?, ?να μ?λο?
13. Εκπρ?σωπο? του Σ.Β.Β.Ε., ?να μ?λο?

排列七走势