ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • English
 • Ελληνικ?

Γεγον?τα & Στοιχε?α

Γεγον?τα & Στοιχε?α

… η ισχυρ? ατζ?ντα
 

 

 

Η Διεθν?? ?κθεση Θεσσαλον?κη?, 15 και π?νω κλαδικ?? εκθ?σει?, οι Infacoma, Philoxenia, Agrotica, Zootechnia, Detrop, Kosmima, Furnidec, Furnima, EnergyTech ε?ναι μ?νο μερικ?? απ? τι? σελ?δε? στην εκθεσιακ? ατζ?ντα τη? ΔΕΘ HELEXPO, που κ?θε χρ?νο προσθ?τει ν?ε? εκθ?σει? και αναδεικν?ει διαφορετικ?? προτ?σει?, ?πω?:

 • δημιουργ?α και λειτουργ?α θεματικ?ν π?ρκων
 • υλοπο?ηση μη εκθεσιακ?ν γεγον?των στι? εγκαταστ?σει?
 • ιδ?α διοργ?νωση ? φιλοξεν?α μεγ?λων συνεδριακ?ν γεγον?των και εκδηλ?σεων
 • οργ?νωση εθνικ?ν συμμετοχ?ν στι? μεγαλ?τερε? διεθνε?? εκθ?σει? Ευρ?πη? και Βαλκαν?ων
 • συντονισμ?? επιχειρηματικ?ν αποστολ?ν στο εξωτερικ?
 • αν?πτυξη πολιτιστικ?ν δρ?σεων, στ?ριξη των πολιτιστικ?ν δρωμ?νων
 • υποστ?ριξη αθλητικ?ν γεγον?των

Σε αυτ? την ?εκθεσιακ? ατζ?ντα? η ΔΕΘ HELEXPO καταγρ?φει επ?ση?

 • τη σ?ναψη συνεργασι?ν με ισχυρο?? ξ?νου? εκθεσιακο?? οργανισμο??
 • τη σημαντικ? παρουσ?α στι? αγορ?? των Βαλκαν?ων
 • τι? συμμετοχ?? στι? μεγαλ?τερε? εκθεσιακ?? διοργαν?σει? πρωτογενο??, δευτερογενο?? τομ?α και υπηρεσι?ν.
 • το επιτυχημ?νο ?νοιγμα σε Iβηρικ? Xερσ?νησο , αγορ?? τη? Πολων?α? και τη? Ρωσ?α? και υπογρ?φει την ισχυρ? στρατηγικ? διεθνοπο?ηση? και ευελιξ?α?.
 

 

排列七走势