ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • English
 • Ελληνικ?

Exposed Publication

EXPOSED in THESSALONIKI / Το περιοδικ? τη? π?λη? και τη? ‘?κθεση?    

 

To EXPOSED ΙΝ THESSΑLONIKI ε?ναι ?να free press και δ?γλωσσο περιοδικ? ποικ?λη? ?λη?, το οπο?ο εκδ?δεται κ?θε ?ξι μ?νε? και αναδεικν?ει με τη δικ? του ματι? το σ?γχρονο προφ?λ τη? π?λη?, εν? παρ?λληλα, παρουσι?ζει τα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? των γεγον?των που οργαν?νει η HELEXPO.

Το ?γδοο τε?χο? θα κυκλοφορ?σει στα τ?λη Ιανουαρ?ου 2019, εν?ψει τη? Διεθνο?? ?κθεση? ZOOTECHNIA με πρωτογεν? ?λη και σημαντικ? ρεπορτ?ζ, συνεντε?ξει? προσ?πων και παρουσι?σει? γεγον?των που θα κ?νουν τη διαφορ? στο εξ?μηνο που ακολουθε? στην επιχειρηματικ? και πολιτιστικ? δρ?ση τη? Θεσσαλον?κη? και τη? ευρ?τερη? περιοχ??.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα σημε?α διανομ?? του περιοδικο? αλλ? και την υποδοχ? διαφημ?σεων, κ?νετε κλικ στο εικον?διο του MEDIA KIT, αριστερ?

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ    

 • Εκδ?τη?: ΔΕΘ HELEXPO AE
 • ?κδοση: Eξαμηνια?α
 • Δι?θεση: Δωρε?ν (free press)
 • Δ?γλωσση (ελληνικ?-αγγλικ?)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ    

 • Eντυπη
 • Ηλεκτρονικ? (e-book στo www.jpaxvh.live)
 • ΤΙΡΑΖ 20.000

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ ΗΕLEXPO Διαν?μεται:    

 • στου? εκθ?τε? των εκ?στοτε εκθεσιακ?ν και συνεδριακ?ν οργαν?σεων τη? HELEXPO
 • στου? προσκεκλημ?νου? εμπορικο?? επισκ?πτε?, ?λληνε? και ξ?νου? των κλαδικ?ν εκθ?σεων (Hosted buyers)
 • σε συνεδριακ?? και λοιπ?? εκδηλ?σει? των συνεδριακ?ν κ?ντρων τη? HELEXPO
 • σε εκθ?σει? και συν?δρια του εξωτερικο?, ?που συμμετ?χει η HELEXPO
 • στο φουαγι? του εκθεσιακο? κ?ντρου HELEXPO ΜΑROUSSI στην Αθ?να

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ ΗΕLEXPO Αποστ?λλεται/Προωθε?ται:    

 • Αποστολ? ?ντυπη? ?κδοση? στι? Αρχ?? τη? π?λη?
 • Ηλεκτρονικ? αποστολ? του εκ?στοτε τε?χου? στο συνολικ? το αρχε?ο παραληπτ?ν τη? ΗΕLEXPO (50.000)
 • Προωθε?ται μ?σα απ? την ιστοσελ?δα τη? HELEXPO www.jpaxvh.live και τη σελ?δα του στο FB (Exposed-in-Thessaloniki)

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ    

 • Μ?γαρο Μουσικ??
 • Eπιβατικ?? Σταθμ?? Λιμανιο?
 • Eπιλεγμ?να Ξενοδοχε?α, Εστιατ?ρια & Καφ?
 • Χ?ρου? Εκδηλ?σεων
 • Eπιλεγμ?να Εμπορικ? Καταστ?ματα και Κ?ντρα
 • Ραδιοταξ?

Στοιχε?α Επικοινων?α?    

Εγνατ?α 154 , T.K. 54636, Θεσ/ν?κη
Τηλ. 2310 291-231, 2310 291-111
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/Tif.Helexpo
Υπε?θυνη ?κδοση?: Μαρ?α Συλλοπο?λου
排列七走势