ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Μ?λη Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τζ?κα? Αναστ?σιο? Πρ?εδρο? Δ.Σ.
Ποζρικ?δη? Κυρι?κο? Διευθ?νων Σ?μβουλο?
Λαζαρ?δη? Λ?ζαρο? Εκπρ?σωπο? Μετ?χου
Αθανασο?δη? Κωνσταντ?νο? Εκπρ?σωπο? του Υπ.Εσωτερικ?ν/Τομ?α? Μακεδον?α? Θρ?κη?
Γυφτ?πουλο? Αντ?νιο? Περιφερειακ?? Σ?μβουλο? τη? Περιφ?ρεια? Κεντρικ?? Μακεδον?α?, εκπρ?σωπο? τη? Περιφ?ρεια? Κεντρικ?? Μακεδον?α?
Σπ?ρο? Π?γκα? Εκπρ?σωπο? του Δ?μου Θεσσαλον?κη?, Αντιδ?μαρχο? Τουρισμο? & Διεθν?ν Σχ?σεων
Βλαχογι?ννη? Εμμανου?λ (Μ?λο?) Α'Αντιπρ?εδρο? Εμποροβιομηχανικο? Επιμελητηρ?ου Θεσσαλον?κη?
Βο?λη? Γεδε?ν (Μ?λο?) Α' Αντιπρ?εδρο? Συνδ?σμου Εξαγωγ?ων Β.Ελλ?δο?)
Ζορπ?δη? Μιχα?λ (Μ?λο?) Πρ?εδρο? Επαγγελματικο? Επιμελητηρ?ου Θεσσαλον?κη?
Στα?ρου Ιω?ννη? (Μ?λο?) Εκτελεστικ?? Αντιπρ?εδρο?, Συνδ?σμου Βιομηχανι?ν Βορε?ου Ελλ?δο?
Φιλιππ?δη? Παντελε?μων Πρ?εδρο? Εμπορικο? Συλλ?γου Θεσσαλον?κη?
Δρογαλ?? Αθαν?σιο? (Μ?λο?) Εκπρ?σωπο? των εργαζομ?νων τη? ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
   
排列七走势