ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

ΔΕΘΙΣΤΑΣ - Οι ιστορ?ε? τη? ?κθεση?

Σε ?να χιουμοριστικ? ?ταξ?δι? στα 80 χρ?νια τη? ΔΕΘ προσκαλε? το κ?μικ των ΔΕΘ?στα?, μια διαφορετικ? και ιδια?τερα ενδιαφ?ρουσα συλλεκτικ? ?κδοση που ετο?μασε  ο διευθ?νων σ?μβουλο? τη? ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυρι?κο? Ποζρικ?δη?.

Το κ?μικ των ΔΕΘ?στα? καλ?πτει τα ιστορικ? γεγον?τα που προηγ?θηκαν τη? ΔΕΘ και σε μεγ?λο βαθμ? ?νοιξαν τον δρ?μο για την ?δρυσ? τη? μ?χρι τα πρ?τα τη? χρ?νια και απ? τι? καινοτομ?ε?, τι? εφευρ?σει?, το πρ?το πλυντ?ριο που ?πλενε χωρ?? νερ? και το πρ?το αμφ?βιο ?χημα, μ?χρι την επ?σκεψη Αμερικαν?ν και Σοβιετικ?ν κοσμοναυτ?ν και τι? ?Μαγεμ?νε??.  

Αποτελε? δε μια ακ?μα αφορμ? γιορτ?? για τα 90 χρ?νια ιστορ?α? και τα 80 χρ?νια διοργαν?σεων τη? ?κθεση? του Σεπτεμβρ?ου, με το βλ?μμα ?μω? στο ?πειρο. ?λλωστε ?οι ΔΕΘ?στα? θα καταφ?ρνουν ?,τι ?χουν στο νου του?, ακ?μα και τα ?στρα θα πι?σουν?. 

Οι ιστορ?ε? τη? ?κθεση? στο π?ρασμα των χρ?νων, με πρωταγωνιστ?? φιγο?ρε? των κ?μικ?, ξαναζωντανε?ουν στι? σελ?δε? τη? καλα?σθητη? ?κδοση?, που φιλοδοξε? να αποτυπ?σει στο χαρτ? την ε?θυμη πλευρ? περι?δων δ?σκολων, γεγον?των σημαντικ?ν, συμβ?ντων που ?καναν τη ΔΕΘ αυτ? που ε?ναι σ?μερα.  Το σεν?ριο και τα κε?μενα του κ?μικ των ΔΕΘ?στα? ?γραψε ο κ. Ποζρικ?δη?, εν? την εικονογρ?φηση επιμελ?θηκε η IdeART Karamanlidis. Πρ?κειται για μια δημιουργ?α βγαλμ?νη απ? την ?καρδι?? τη? ΔΕΘ και τη? κοιν?τητα? των απανταχο? φ?λων τη?, των ΔΕΘ?στα?, που μεγαλ?νουν μαζ? τη? και δημιουργο?ν τι? αναμν?σει? του? μ?σα απ? αυτ?. ?να βιβλ?ο που ξεφυλλ?ζει κανε?? ευχ?ριστα, μαθα?νοντα? παρ?λληλα χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για την πορε?α τη? ?κθεση? μ?σα στον χρ?νο.  

 

排列七走势