ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Εταιρικ? Κοινωνικ? Ευθ?νη

Εταιρικ? Κοινωνικ? Ευθ?νη

… στην πρ?ξη
 

 

 

Πρ?ξη, ουσ?α, σ?μπνοια, αποτ?λεσμα.

Η κοινων?α εμπιστε?εται τον εθνικ? εκθεσιακ? φορ?α εδ? και 88 χρ?νια. ?σω? γιατ? η ΔΕΘ HELEXPO ε?ναι μ?ρο? τη?. Γενν?θηκε απ? τι? αν?γκε? και τι? επιθυμ?ε? των ανθρ?πων τριγ?ρω τη? και ω? ζωνταν? κομμ?τι τη? δε μπορε? παρ? ζει και να εξελ?σσεται μαζ? τη?.

Αθλητισμ??, πολιτισμ??, παιδε?α και εκπα?δευση. Νευραλγικο?, ευα?σθητοι και οι πιο γοητευτικο? τομε??, ?σοι χαρ?ζουν στην κοινων?α την δημιουργικ? τη? ιδιοσυγκρασ?α βρ?σκονται στο επ?κεντρο των δρ?σεων εταιρικ?? κοινωνικ?? ευθ?νη? τη? ΔΕΘ HELEXPO, που συνεργ?ζεται με την πλειοψηφ?α των κοινωνικ?ν πολιτιστικ?ν και επιχειρηματικ?ν φορ?ων ?λη? τη? χ?ρα? για να υλοποι?σει ιδ?ε?, να καλ?ψει κεν?, να πραγματοποι?σει εμπνε?σει?.

 

Σ?μερα, που η αλληλεγγ?η ξεφε?γει απ? τη σφα?ρα των ιδε?ν και κατεβα?νει στην καθημεριν?τητ?, τα στελ?χη τη? ΔΕΘ HELEXPO δεν επαναπα?ονται σε κεκτημ?να και πεπαλαιωμ?νε? στρατηγικ??. Οι ?νθρωποι τη? ΔΕΘ HELEXPO επιβ?λλεται να εκπαιδε?ονται και να αναβαθμ?ζουν τι? δεξι?τητ?? του?, να εμπλουτ?ζουν τι? γν?σει? του? και να γ?νονται το δυναμικ? κομμ?τι επικοινων?α? και υλοπο?ηση? σε κ?θε δρ?ση που στηρ?ζουν.

Επιμορφ?νονται σε ειδικ? σεμιν?ρια με αντικε?μενα γ?ρω απ? την επικοινων?α και τι? δημ?σιε? σχ?σει?, τι? Συμπρ?ξει? Δημ?σιου και Ιδιωτικο? τομ?α, πολιτιστικ? θ?ματα και ΜΜΕ, θ?ματα κρατικ?ν προμηθει?ν, εκπα?δευση στην πληροφορικ?, εν τ?λει, αποδεικν?ουν ?τι η εξ?λιξη δεν ε?ναι θεωρ?α.

Η εξ?λιξη ε?ναι πρ?ξη που γ?νεται για εσ??.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΘ - HELEXPO AE ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Κατεβ?στε το χ?ρτη σε μορφ? PDF)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΔΕΘ-ΔΕΘΙΣΤΑΣ

 

Δι?λευση τη? Αλεξ?νδρεια? φλ?γα? απ? τη ΔΕΘ HELEXPO στο πλα?σιο του 10ου Διεθν? Μαραθων?ου ?Μ?γα? Αλ?ξανδρο??

 

 

排列七走势