ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

    Ε?στε εδ?

HELEXPO MAROUSSI

Thessaloniki
HELEXPO ΜAROUSSI - Αθ?να

Σχεδι?στηκε για να πετ?χει.

 

Το Εκθεσιακ? Κ?ντρο με τη μεγαλ?τερη ευκολ?α πρ?σβαση? στην Αττικ?
Στην καρδι? τη? επιχειρηματικ?? Αθ?να? στο Μαρο?σι, επ? τη? Λεωφ?ρου Κηφισ?α? στον κ?θετο ?ξονα τη? Αττικ?? Οδο?
Ιδανικ? για εμπορικ?? και καταναλωτικ?? εκθ?σει?, μικρ? και μεγ?λα συν?δρια, corporate events
Με σχεδιασμ? που επιτρ?πει την ?νετη και λειτουργικ? χρ?ση μ?ρου? ? ολ?κληρου του κτιρ?ου

 

Κτ?ριο ιδια?τερη? σχεδιαστικ?? σ?λληψη? και με σ?γχρονη αισθητικ?, το HELEXPO MAROUSSI προσφ?ρει ευελιξ?α και αν?σει? στου? χρ?στε? του.

Ε?ναι το πρ?το Εκθεσιακ? Κ?ντρο στην Αττικ? που σχεδι?στηκε για εκθεσιακ? και συνεδριακ? χρ?ση και η λειτουργ?α του ?βαλε ν?ε? β?σει? στην αγορ? σε θ?ματα παροχ?? υπηρεσι?ν, οργ?νωση?, λειτουργ?α? εγκαταστ?σεων, κ. α.

Ε?ναι κατ?λληλο για φιλοξεν?α εκθ?σεων, συνεδρ?ων, εταιρικ?ν εκδηλ?σεων, τηλεοπτικ?ν γυρισμ?των κλπ., με δυνατ?τητα να φιλοξενε? περισσ?τερε? απ? μ?α εκδηλ?σει? παρ?λληλα.

?νοιξε τι? π?λε? του το Μ?ρτιο του 2000. Λειτο?ργησε ω? το Βασικ? Κ?ντρο Τ?που (MPC) των Ολυμπιακ?ν Αγ?νων του 2004 και απ? το 2005 φιλοξενε? πλ?θο? Εκθ?σεων, Συνεδρ?ων και ?λλων εκδηλ?σεων.

 

Ground Plan - Athens Maroussi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Βusiness Partner Hotel


                       

排列七走势