ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Πολιτικ? για την Ποι?τητα

Η ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε., με εμπειρ?α 80 ετ?ν στον τομ?α τη? οργ?νωση? εκθ?σεων στο γεωγραφικ? χ?ρο τη? Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη?, αποτελε? την ηγ?τιδα εταιρε?α στην Ελληνικ? Αγορ? τη? εκθεσιακ?? και συνεδριακ?? βιομηχαν?α?.


Οι ευρ?τεροι σκοπο? τη? ΔΕΘ - HELEXPO, συνοψ?ζονται στα εξ??:

  • να βοηθ?σει τι? επιχειρ?σει? – πελ?τε? τη? να κατανο?σουν και να ενσωματ?σουν τι? δομικ?? αλλαγ?? του κλ?δου του?, να αναπτ?ξουν προσανατολισμ? και διασυνδ?σει? προ? τη διεθν? αγορ? και να απορροφ?σουν ν?ε? τεχνολογικ?? και σχεδιαστικ?? γν?σει?.
  • να αναδε?ξει τη Θεσσαλον?κη και την Ελλ?δα ω? ?να Διεθν?? Περιφερειακ? Εκθεσιακ? Κ?ντρο.
  • να αξιοποι?σει του? γεωγραφικο??, οικονομικο??, πολιτιστικο?? και θρησκευτικο?? δεσμο?? τη? Θεσσαλον?κη? με τι? γ?ρω χ?ρε? προκειμ?νου να καταστ?σει τι? εκθ?σει? τη? ελκυστικ?? σε εκθ?τε? και επισκ?πτε? απ? τι? χ?ρε? αυτ??.

Προκειμ?νου να εξασφαλ?σει την αποτελεσματικ?τητα και τη διαρκ? βελτ?ωση τη? λειτουργ?α? τη?  η ΔΕΘ - HELEXPO αν?πτυξε και εφαρμ?ζει ?να Σ?στημα Διαχε?ριση? τη? Ποι?τητα?. Στο πλα?σιο αυτ? η Διο?κηση τη? ΔΕΘ - HELEXPO δεσμε?εται να:

  • Τηρε? πιστ? το νομοθετικ? πλα?σιο που ?πτεται των δραστηριοτ?των τη?.
  • Αναπτ?σσει και να διατηρε? ?ριστη υλικοτεχνικ? υποδομ? και υψηλο? επιπ?δου στελεχιακ? δυναμικ?.
  • Εκπληρ?νει τι? απαιτ?σει? των πελατ?ν τη? και να λαμβ?νει τα αναγκα?α μ?τρα για την α?ξηση τη? ικανοπο?ηση? του?.
  • Τροποποιε?, ?ποτε κρ?νεται αναγκα?ο την παρο?σα Πολιτικ?, ?στε να διασφαλ?ζεται η συνεχ?? επ?ρκεια και καταλληλ?τητα τη?.
  • Παρακολουθε? και, ?που ε?ναι αναγκα?ο, να διορθ?νει την πορε?α τη? εταιρε?α? μ?σω τη? θ?σπιση? και συστηματικ?? παρακολο?θηση? μετρ?σιμων στ?χων/ δεικτ?ν.

 


Κ. ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ
Διευθ?νων Σ?μβουλο?

排列七走势