ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • English
 • Ελληνικ?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η ?ΔΕΘ HELEXPO? δ?νει ιδια?τερη σημασ?α στην ασφ?λεια και σ?βεται το απ?ρρητο και την εμπιστευτικ?τητα των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Για το λ?γο αυτ?, επενδ?ουμε χρ?νο και π?ρου? για να προστατε?ουμε την ιδιωτικ?τητ? σα?. Στην προσπ?θει? μα? αυτ? βρισκ?μαστε σε διαρκ? διαδικασ?α ενημ?ρωση? και εκπα?δευση?, ?στε να συμμορφων?μαστε απολ?τω? με το ισχ?ον εθνικ?, ευρωπα?κ? και διεθν?? νομικ? πλα?σιο και ιδ?ω? με το Γενικ? Κανονισμ? Προστασ?α? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων 679/2016 τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιθυμο?με να σα? πληροφορ?σουμε για τον τρ?πο με τον οπο?ο τα προσωπικ? δεδομ?να των πελατ?ν μα? συλλ?γονται, αποθηκε?ονται, χρησιμοποιο?νται και διαβιβ?ζονται, τα μ?τρα ασφ?λεια? που λαμβ?νουμε για την προστασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, του? λ?γου? και το χρονικ? δι?στημα που αυτ? αποθηκε?ονται, αλλ? και για το ε?δο? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που συλλ?γονται. Αφορ? δε, κ?θε πρ?ξη ? σειρ? πρ?ξεων που πραγματοποιε?ται με ? χωρ?? τη χρ?ση αυτοματοποιημ?νων μ?σων, σε προσωπικ? δεδομ?να ? σε σ?νολα προσωπικ?ν δεδομ?νων, ?πω? η συλλογ?, η καταχ?ριση, η οργ?νωση, η δι?ρθρωση, η αποθ?κευση, η προσαρμογ? ? η μεταβολ?, η αν?κτηση, η αναζ?τηση πληροφορι?ν, η χρ?ση, η κοινολ?γηση με διαβ?βαση, η δι?δοση ? κ?θε ?λλη μορφ? δι?θεση?, η συσχ?τιση ? ο συνδυασμ??, ο περιορισμ??, η διαγραφ? ? η καταστροφ?.

Η παρο?σα Πολιτικ? επικαιροποιε?ται αν? διαστ?ματα και μπορε? να τροποποιηθε? οποτεδ?ποτε κρ?νεται αναγκα?ο, χωρ?? προηγο?μενη ειδοπο?ηση, π?ντα εντ?? του εκ?στοτε ισχ?οντο? νομικο? πλαισ?ου και σ?μφωνα με τυχ?ν μεταβολ?? στην κε?μενη νομοθεσ?α περ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων. Σα? προτε?νουμε λοιπ?ν να ελ?γχετε την παρο?σα Πολιτικ? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα ?στε να ενημερ?νεστε για τι? τυχ?ν αλλαγ?? που ?χουν πραγματοποιηθε?.

Τ? ε?ναι τα προσωπικ? δεδομ?να;

Προσωπικ? δεδομ?να ε?ναι κ?θε πληροφορ?α που αφορ? συγκεκριμ?νο φυσικ? πρ?σωπο ? πρ?σωπο η ταυτ?τητα του οπο?ου μπορε? να εξακριβωθε? (πχ ?νομα, αριθμ??

ταυτ?τητα?, διε?θυνση κτλ). Τα δεδομ?να που αφορο?ν την υγε?α (σωματικ? ? ψυχικ? κατ?σταση, λ?ψη ιατρικ?ν υπηρεσι?ν κ.α.) συμπεριλαμβ?νονται στον γενικ? ?ρο προσωπικ? δεδομ?να αλλ? αποτελο?ν ειδικ? κατηγορ?α δεδομ?νων. Η ΔΕΘ HELEXPO δε θα επεξεργαστε? τα προσωπικ? σα? δεδομ?να χωρ?? τη συγκατ?θεσ? σα?. Ωστ?σο, η ΔΕΘ HELEXPO διατηρε? το δικα?ωμα, σε εξαιρετικ?? περιπτ?σει? να επεξεργαστε? τα προσωπικ? σα? στοιχε?α στο μ?τρο που επιτρ?πεται ? απαιτε?ται απ? το ν?μο, ?/ και απ? δικαστικ?? αποφ?σει? ? εισαγγελικ?? παραγγελ?ε?/διατ?ξει?.

Με ποιον τρ?πο συλλ?γονται τα προσωπικ? δεδομ?να;

Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να συλλ?γονται με του? εξ?? τρ?που?:

 1. μα? τα παρ?χετε εσε?? ?ταν η ΔΕΘ HELEXPO σα? παρ?χει υπηρεσ?ε?, ?ταν απευθυνθε?τε σε εμ?? προκειμ?νου να λ?βετε εσε?? ? κ?ποιο? τρ?το? υπηρεσ?ε?, ?ταν υποβ?λλετε α?τηση εργασ?α? στην ΔΕΘ HELEXPO, ?ταν συμπληρ?νετε ηλεκτρονικ?? φ?ρμε? ? αποστ?λλετε ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο (“e-mail”), με σκοπ? να πληροφορηθε?τε ? να χρησιμοποι?σετε τι? υπηρεσ?ε? τη? ΔΕΘ HELEXPO μ?σω των ιστοσελ?δων στο ?νομα χ?ρου ΔΕΘ HELEXPO.
 2. αυτ?ματα μ?σω του προγρ?μματο? περι?γηση? (“browser”) ? τη? κινητ?? συσκευ?? που χρησιμοποιε?τε για την πρ?σβασ? σα? στι? ιστοσελ?δε? μα?.
 3. μα? τα παρ?χει κ?ποιο? τρ?το? συνεργ?τη? μα? αφο? ?χετε δ?σει τη συνα?νεσ? σα?.

Κατ? την εγγραφ? σα? σε υπηρεσ?α που παρ?χεται απ? τι? ιστοσελ?δε? που διαχειρ?ζεται η ΔΕΘ HELEXPO, θα χρειαστε? να συμπληρ?σετε κ?ποια πεδ?α καθ?? επ?ση? και να επιλ?ξετε ?νομα χρ?στη και κωδικ? πρ?σβαση?. Σε περιπτ?σει? ?που απαιτε?ται η συγκατ?θεσ? σα? για τη συλλογ? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, ?πω? για τη λ?ψη ενημερωτικο? δελτ?ου (“newsletter”) σε τακτικ? β?ση, αυτ? ζητε?ται ρητ?? απ? εσ?? και ?χετε δικα?ωμα αν? π?σα στιγμ? να την αποσ?ρετε.

Τι ε?δου? προσωπικ? δεδομ?να συλλ?γονται?

Συνοπτικ?, τα προσωπικ? δεδομ?να που συλλ?γονται και υφ?στανται περαιτ?ρω επεξεργασ?α περιλαμβ?νουν:

 • το ?νομ?, τη διε?θυνσ? σα? και γενικ?τερα τα στοιχε?α επικοινων?α? (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διε?θυνση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και του αριθμο? τηλεφ?νου),
 • πληροφορ?ε? που μα? δ?νετε για την πληρωμ? μα?, ?πω? πληροφορ?ε? τραπεζικ?ν καρτ?ν

Π?ραν των ανωτ?ρω δεδομ?νων που μα? παρ?χετε, ενδ?χεται να συλλ?γονται τεχνικ?? πληροφορ?ε? που αποτελο?ν προσωπικ? δεδομ?να, ?πω? για παρ?δειγμα η διε?θυνση πρωτοκ?λλου διαδικτ?ου (“Ιnternet Ρrotocol address”) τη? συσκευ?? σα? [π.χ. ηλεκτρονικ?? υπολογιστ??, φορητ?? υπολογιστ?? (“laptop”), υπολογιστ?? ταμπλ?τα (“tablet”), ?ξυπνο κινητ? τηλ?φωνο (“smartphone”)]. Οι τεχνικ?? αυτ?? πληροφορ?ε? χρησιμοποιο?νται για την ομαλ? λειτουργ?α και απ?δοση των ιστοσελ?δων και των ηλεκτρονικ?ν υπηρεσι?ν, και δεν αποθηκε?ονται μ?νιμα στι? υποδομ?? μα?.

Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τι? τεχνολογ?ε? που χρησιμοποιο?νται στι? ιστοσελ?δε? μα? (“cookies”, “internet tags” κ.α.) παρατ?θενται κατωτ?ρω.

Απ? ποιε? αρχ?? δι?πεται η επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων απ? την ΔΕΘ HELEXPO;

Η ΔΕΘ HELEXPO επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να με τρ?πο θεμιτ? και ν?μιμο για σαφ?? καθορισμ?νου? σκοπο??. Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να που επεξεργ?ζεται η ΔΕΘ HELEXPO περιορ?ζονται στα απολ?τω? απαρα?τητα για την επ?τευξη των σκοπ?ν αυτ?ν, ε?ναι ακριβ? και επ?καιρα, τηρο?νται για χρονικ? δι?στημα που καθορ?ζεται απ? του? σκοπο?? τη? επεξεργασ?α?, προστατε?ονται απ? επαρκ? μ?τρα ασφαλε?α? και δεν διαβιβ?ζονται σε χ?ρε? που δεν εξασφαλ?ζουν ικανοποιητικ? επ?πεδο προστασ?α?.

Ποιο? συλλ?γει τα προσωπικ? δεδομ?να και για ποιον σκοπ?? Διαβιβ?ζονται σε τρ?του?;

Τα προσωπικ? δεδομ?να συλλ?γονται και υφ?στανται επεξεργασ?α απ? του? εξουσιοδοτημ?νου? αν? υπηρεσ?α υπαλλ?λου? τη? ΔΕΘ HELEXPO, για του? σκοπο?? και μ?νο τη? παροχ?? τη? εκ?στοτε υπηρεσ?α?. Διαβιβ?ζονται δε, μ?νο σε εξουσιοδοτημ?να τρ?τα μ?ρη που δεσμε?ονται στην τ?ρηση εμπιστευτικ?τητα?, ?ταν αυτ? απαιτε?ται να ?χουν πρ?σβαση στο πλα?σιο παροχ?? των εν λ?γω υπηρεσι?ν.

Μετ? απ? εντολ? σα?, τα προσωπικ? σα? δεδομ?να δ?νανται να διαβιβαστο?ν σε τρ?του? / συνεργαζ?μενε? με την ΔΕΘ HELEXPO επιχειρ?σει? με τι? οπο?ε? ?χετε συμβληθε?.

Η ΔΕΘ HELEXPO δεσμε?εται ?τι δεν θα εμπορευθε? τα προσωπικ? σα? δεδομ?να διαθ?τοντ?? τα προ? π?ληση/ενοικ?αση δ?νοντ?? τα/ μεταφ?ροντα? /δημοσιοποι?ντα? ? κοινοποι?ντα? τα σε τρ?του? ? να τα χρησιμοποι?σει με ?λλον τρ?πο και για ?λλου? σκοπο?? που δ?νανται να διακινδυνε?σουν την ιδιωτικ?τητα, τα δικαι?ματα ? τι? ελευθερ?ε? σα?, εκτ?? αν επιβ?λλεται απ? το ν?μο, δικαστικ? απ?φαση/εντολ?, διοικητικ? πρ?ξη ? αν αποτελε? συμβατικ? υποχρ?ωση απαρα?τητη για την ε?ρυθμη λειτουργ?α τη? Ιστοσελ?δα? τη? ΔΕΘ HELEXPO και την πραγματοπο?ηση των λειτουργι?ν τη?.

Ενδ?χεται τα προσωπικ? δεδομ?να να διαβιβαστο?ν σε συνεργ?τε?, ? σε τρ?του?, συμμορφο?μενου? με του? ?ρου? τη? παρο?σα? Πολιτικ?? και δεσμευ?μενου? στην τ?ρηση εμπιστευτικ?τητα?, οι οπο?οι ενεργο?ν εκ μ?ρου? μα? για περαιτ?ρω επεξεργασ?α με σκοπ? την παροχ? υπηρεσι?ν, την αξιολ?γηση και την βελτ?ωση τη? λειτουργικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα?, σκοπο?? μ?ρκετινγκ, διαχε?ριση? δεδομ?νων και τεχνικ?? υποστ?ριξη?, μ?νο, αφ?του ενημερωθε? ο χρ?στη? εκ των προτ?ρων και ληφθε? η συγκατ?θεσ? του. Οι εν λ?γω τρ?τοι ?χουν δεσμευτε? συμβατικ? απ?ναντ? μα?, ?τι θα χρησιμοποι?σουν τα προσωπικ? δεδομ?να μ?νο για του? παραπ?νω λ?γου?, και δεν θα διαβιβ?σουν τι? προσωπικ?? πληροφορ?ε? σε τρ?τα μ?ρη, καθ?? και δεν θα τι? κοινοποι?σουν σε τρ?του? εκτ?? αν το επιβ?λλει ο ν?μο?.

Για π?σο χρ?νο τηρο?νται τα προσωπικ? μου δεδομ?να;

Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να τηρο?νται για ?σο χρ?νο απαιτε?ται απ? τη φ?ση τη? παρεχ?μενη? απ? την ΔΕΘ HELEXPO υπηρεσ?α? που οι ?διοι ?χετε επιλ?ξει και επιπρ?σθετα, για ?σο χρ?νο καθορ?ζει η σχετικ? νομοθεσ?α.

Ποια ε?ναι τα δικαι?ματ? μου; Τι μπορ? να κ?νω αν ?χω κ?ποιο θ?μα με την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν μου δεδομ?νων;

?χετε δικα?ωμα αν? π?σα στιγμ? να μα? ρωτ?σετε ποια ε?ναι τα προσωπικ? σα? δεδομ?να τα οπο?α επεξεργαζ?μαστε, για ποιου? σκοπο?? το κ?νουμε, αν τα δ?νουμε σε τρ?του? και σε ποιου?, καθ?? και ?λλε? σχετικ?? πληροφορ?ε?. Επ?ση?, ?χετε το δικα?ωμα να λ?βετε δωρε?ν αντ?γραφο των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων μετ? απ? α?τησ? σα?. ?λλα δικαι?ματα τα οπο?α ?χετε β?σει τη? σχετικ?? νομοθεσ?α? περ? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων περιλαμβ?νουν το δικα?ωμα να αιτηθε?τε την επικαιροπο?ηση ?/ και δι?ρθωση των δεδομ?νων σα?, την πα?ση ?/και περιορισμ? τη? επεξεργασ?α? του? και τη διαγραφ? του? απ? τα συστ?ματα τη? ΔΕΘ HELEXPO, εφ?σον δεν υπ?ρχει ?λλη εκ του ν?μου υποχρ?ωση διατ?ρησ?? του?. Επ?ση? διατηρε?τε το δικα?ωμα φορητ?τητα? ?/και εναντ?ωση? στην επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα?.

Ειδικ?τερα, αναφορικ? με την υπηρεσ?α λ?ψη? ενημερωτικο? δελτ?ου (“newsletter”), υπ?ρχει η δυνατ?τητα απεγγραφ?? (“unsubscribe”) ακολουθ?ντα? τι? οδηγ?ε? που περιλαμβ?νονται σε κ?θε ενημερωτικ? δελτ?ο (“newsletter”), ?στε να σταματ?σει η επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων που σχετ?ζονται με την υπηρεσ?α αυτ?.

Μπορε?τε να ασκ?σετε ?λα τα ω? ?νω δικαι?ματ? σα? υποβ?λλοντα? εγγρ?φω? σχετικ? α?τηση στη διε?θυνση [email protected] Για οποιοδ?ποτε θ?μα ?χετε σχετικ? με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?/ και για διευκριν?σει?, μπορε?τε να επικοινων?σετε με το τμ?μα Προστασ?α? Δεδομ?νων (“Data Protection Officer”) τη? ΔΕΘ HELEXPO, ε?τε τηλεφωνικ?? στο 2310291244 ε?τε μ?σω e-mail, στη διε?θυνση [email protected]

Σε κ?θε περ?πτωση, ?χετε το δικα?ωμα να απευθ?νεστε στην αρμ?δια Αρχ? για την Προστασ?α των Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) ?/και να ασκε?τε δικαστικ? προσφυγ?. Κ?θε α?τημα που υποβ?λλεται θα πρ?πει να συνοδε?εται απ? τα κατ?λληλα αποδεικτικ? στοιχε?α ταυτοπο?ηση? και να παρ?χονται οι απαιτο?μενε? πληροφορ?ε? (π.χ. τα δεδομ?να που χρει?ζονται δι?ρθωση), ?πω? περιγρ?φονται στου? ?ρου? χρ?ση? τη? εκ?στοτε υπηρεσ?α?. H ΔΕΘ HELEXPO μπορε? να ζητ?σει την παροχ? πρ?σθετων πληροφορι?ν αναγκα?ων για την επιβεβα?ωση τη? ταυτ?τητ?? σα?.

H ΔΕΘ HELEXPO καταβ?λλει κ?θε δυνατ? προσπ?θεια ?στε τα αιτ?ματ? σα? να απαντηθο?ν χωρ?? καθυστ?ρηση και σε κ?θε περ?πτωση εντ?? μην?? απ? την παραλαβ? του?. Η εν λ?γω προθεσμ?α μπορε? να παραταθε? κατ? δ?ο (2) ακ?μη μ?νε?, εφ?σον απαιτε?ται, λαμβανομ?νων υπ?ψη τη? πολυπλοκ?τητα? του αιτ?ματο? και του αριθμο? των αιτημ?των. Για την εν λ?γω παρ?ταση καθ?? και για του? λ?γου? τη? καθυστ?ρηση? θα ενημερ?νεστε εντ?? μην?? απ? την παραλαβ? του αιτ?ματο? απ? την ΔΕΘ HELEXPO. Ε?ν υποβ?λλετε το α?τημα με ηλεκτρονικ? μ?σα, η απ?ντηση θα σα? παρ?χεται, ε?ν ε?ναι δυνατ?ν, με ηλεκτρονικ? μ?σα, εκτ?? αν ζητ?σετε κ?τι διαφορετικ? (πχ ?γγραφη επιστολ?).

Σε κ?θε περ?πτωση, μπορε?τε να απευθ?νεστε στον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων του Ομ?λου, στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (ΑΠΔΠΧ) ?/ και να ασκε?τε δικαστικ? προσφυγ?, εφ?σον θεωρε?τε ?τι τα ανωτ?ρω δικαι?ματ? σα? παραβι?στηκαν.

Ε?ναι ασφαλ? τα δεδομ?να μου;

Η ΔΕΘ HELEXPO θεωρε? ?κρω? σημαντικ? την ιδιωτικ?τητα των προσ?πων των οπο?ων επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? του? δεδομ?να, ε?τε πελατ?ν τη?, ε?τε εργαζομ?νων, ε?τε τρ?των και καταβ?λλει κ?θε δυνατ? προσπ?θεια για την προστασ?α του?, τ?σο ω? προ? την εμπιστευτικ?τητα/ εχεμ?θεια των πληροφορι?ν, ?σο και ω? προ? την ακεραι?τητ? του? (να μην αλλοιωθο?ν, να μην καταστραφο?ν κατ? λ?θο? κ.λπ.). Στο πλα?σιο αυτ?, η ΔΕΘ HELEXPO εφαρμ?ζει Σ?στημα Διαχε?ριση? τη? Ασφ?λεια? των Πληροφορι?ν, το οπο?ο ακολουθε? τι? β?λτιστε? πρακτικ?? των προτ?πων ISO 9001: 2015 και ΕΝ 15224:2012.

Η ΔΕΘ HELEXPO λαμβ?νει ?λα τα κατ?λληλα οργανωτικ? και τεχνικ? μ?τρα, σχεδιασμ?να για την προστασ?α των πληροφορι?ν απ? απ?λεια, εσφαλμ?νη χρ?ση, μη εξουσιοδοτημ?νη πρ?σβαση, αποκ?λυψη, διαστρ?βλωση ? καταστροφ? και φροντ?ζει για τη θεμιτ? και ν?μιμη συλλογ? και επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα καθ?? και για την ασφαλ? τ?ρησ? του? σ?μφωνα με τι? σχετικ?? διατ?ξει? τ?σο του ελληνικο? ?σο και του κοινοτικο? και διεθνο?? δικα?ου σχετικ? με την προστασ?α του ατ?μου απ? την επεξεργασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, καθ?? και τι? αποφ?σει? τη? Αρχ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα, διαφυλ?σσοντα? το απ?ρρητο και την

εμπιστευτικ?τητα οποιασδ?ποτε πληροφορ?α? περι?ρχεται σε γν?ση τη?. Ειδικ?τερα, η παρο?σα Πολιτικ? λαμβ?νει υπ?ψη τη? πλ?ρω? τι? διατ?ξει? και τα ?ρθρα του Κανονισμο? (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπα?κο? Κοινοβουλ?ου για την προστασ?α των φυσικ?ν προσ?πων ?ναντι τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα και για την ελε?θερη κυκλοφορ?α των δεδομ?νων (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) και καταβ?λλει συνεχ?? κ?θε δυνατ? προσπ?θεια για τη συμμ?ρφωση με αυτ?ν.

Η πρ?σβαση στα στοιχε?α επικοινων?α? των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν τη? Ιστοσελ?δα? τη? ΔΕΘ HELEXPO? περιορ?ζεται στα εξουσιοδοτημ?να πρ?σωπα που δεσμε?ονται στην τ?ρηση εμπιστευτικ?τητα? (εργαζομ?νου?, παρ?χου? υπηρεσι?ν) και θεωρε?ται ε?λογα ?τι χρει?ζεται να γνωρ?ζουν αυτ? τα στοιχε?α για την παροχ? προ??ντων ? υπηρεσι?ν προ? του? επισκ?πτε?/ χρ?στε? τη? Ιστοσελ?δα? ? για την εκτ?λεση τη? εργασ?α? του?.

- Τι ε?ναι τα Cookies & internet tags;

Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου που περι?χουν πληροφορ?ε? που αποθηκε?ονται στο πρ?γραμμα περι?γηση? (“browser”) του υπολογιστ? του επισκ?πτη/ χρ?στη κατ? την περι?γησ? του στην Ιστοσελ?δα και μπορο?ν να αφαιρεθο?ν αν? π?σα στιγμ?. Η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO χρησιμοποιο?ν cookies για του? ακ?λουθου? σκοπο??:

 • Για την ομαλ? λειτουργ?α τη? Ιστοσελ?δα?, με την απαιτο?μενη ταχ?τητα.
 • Για την αναγν?ριση τη? συσκευ?? που χρησιμοποιε?τε για την πλο?γησ? σα? στην Ιστοσελ?δα, του προγρ?μματο? περι?γηση? (“browser”) ?/ και του λειτουργικο? συστ?ματο? που χρησιμοποιε?τε, με σκοπ? την παροχ? εξατομικευμ?νη? εμπειρ?α? πλο?γηση? ?/ και χρ?ση? τη? Ιστοσελ?δα? τη? ΔΕΘ HELEXPO.
 • Για την αποθ?κευση των ρυθμ?σε?ν σα? κατ? τη δι?ρκεια μια? επ?σκεψη? ? μεταξ? επισκ?ψεων (?πω? για παρ?δειγμα το ?νομα χρ?στη που ?χετε δηλ?σει, την γλ?σσα που προτιμ?τε ? την χρ?ση μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?), ?τσι ?στε να αποφ?γετε να πληκτρολογ?σετε ξαν? ορισμ?να δεδομ?να.
 • Για τη βελτ?ωση τη? απ?δοση? ?/ και ασφ?λεια? τη? Ιστοσελ?δα?.
 • Για την παροχ? περιεχομ?νου βασιζ?μενο στα ενδιαφ?ροντα και τι? αν?γκε? σα?.
 • Για την αν?λυση του τρ?που με τον οπο?ο περιηγε?στε ?/ και χρησιμοποιε?τε την Ιστοσελ?δα.

Η ΔΕΘ HELEXPO ΔΕΝ χρησιμοποιε? cookies στι? ακ?λουθε? περιπτ?σει?:

 • Για συλλογ? προσωπικ?ν δεδομ?νων χωρ?? τη συγκατ?θεσ? σα?.
 • Για τη διαβ?βαση των δεδομ?νων σα? σε διαφημιστικ?? εταιρ?ε?.
 • Για τη διαβ?βαση των δεδομ?νων σα? σε τρ?του?, χωρ?? τη συγκατ?θεσ? σα?.

Οι τ?ποι των cookies που χρησιμοποιε? η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO ε?ναι “persistent cookies”και “session cookies”. Επ?ση?, ορισμ?νε? υπηρεσ?ε? τρ?των που ε?ναι ενεργοποιημ?νε? στην Ιστοσελ?δα, ?πω? “social media buttons”, τοποθετο?ν δικ? του? cookies στον υπολογιστ? σα?, τον ?λεγχο των οπο?ων δεν ?χουν οι διαχειριστ?? τη? Ιστοσελ?δα? τη? ΔΕΘ HELEXPO. Τα session cookies που χρησιμοποιε? η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO διαγρ?φονται μετ? το π?ρα? τη? περι?γησ?? σα? ?/ και μετ? το κλε?σιμο του προγρ?μματο? περι?γηση? “browser”. Τα persistent cookies παραμ?νουν στον υπολογιστ? ? ?λλη συσκευ? σα? μ?χρι να τα σβ?σετε, ? μ?χρι το προκαθορισμ?νο στο cookie χρονικ? δι?στημα.

Μπορε?τε να ρυθμ?σετε τον διακομιστ? (browser) που χρησιμοποιε?τε κατ? τ?τοιον τρ?πο, ?τσι ?στε ε?τε να σα? προειδοποιε? για την χρ?ση cookies σε συγκεκριμ?νε? υπηρεσ?ε? τη? Ιστοσελ?δα?, ε?τε να μην επιτρ?πει την αποδοχ? τη? χρ?ση? cookies σε καμ?α περ?πτωση. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τη γενικ? χρ?ση των cookies αλλ? και των μεθ?δων αποκλεισμο? ? περιορισμο? του?, θα βρε?τε στι? ιστοσελ?δε? https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/. Μπορε?τε επ?ση? να διαγρ?ψετε τα cookies απ? τον υπολογιστ? ? τη συσκευ? που χρησιμοποιε?τε, οποτεδ?ποτε θελ?σετε. Ωστ?σο, επισημα?νεται ?τι με την μη αποδοχ? των cookies ? κ?ποιων εξ αυτ?ν, ενδ?χεται κ?ποια απ? τα χαρακτηριστικ? μια? ιστοσελ?δα? να μην ε?ναι πλ?ρω? διαθ?σιμα. Η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO χρησιμοποιε? επ?ση? “internet tags”. Η μ?θοδο? αυτ? χρησιμοποιε?ται ?στε να μετρηθε? η ανταπ?κριση των επισκεπτ?ν στι? Ιστοσελ?δε?. Η ΔΕΘ HELEXPO διαβεβαι?νει ?τι, μ?σω των “internet tags” και των cookies, ΔΕΝ συλλ?γονται ο?τε αναζητο?νται προσωπικ??,

αναγνωρ?σιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με του? επισκ?πτε? των ιστοσελ?δων, ?πω? ον?ματα, διευθ?νσει?, ηλεκτρονικ?? διευθ?νσει? ? τηλ?φωνα.

- Τι ισχ?ει σχετικ? με του? συνδ?σμου? (“links”) σε ?λλε? ιστοσελ?δε? ;

Η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO ενδ?χεται να εμπερι?χει παραπομπ?? μ?σω υπ?ρ-συνδ?σμων (“hyperlinks”) σε ?λλε? ιστοσελ?δε?, για το περιεχ?μενο και τι? υπηρεσ?ε? των οπο?ων ουδεμ?α ευθ?νη φ?ρει η ΔΕΘ HELEXPO, ο?τε εγγυ?ται για την διαρκ? και ασφαλ? προσβασιμ?τητ? του?. Η ΔΕΘ HELEXPO σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?πει να θεωρηθε? ?τι αποδ?χεται ? υιοθετε? το περιεχ?μενο ? τι? υπηρεσ?ε? των ιστοσελ?δων των υπ?ρ-συνδ?σμων ? ?τι συνδ?εται με αυτ?? καθ’ οιονδ?ποτε τρ?πο. Για οποιοδ?ποτε τυχ?ν πρ?βλημα ανακ?ψει κατ? την χρ?ση των ω? ?νω ιστοσελ?δων αποκλειστικ?? υπε?θυνο? ε?ναι ο εκ?στοτε δικαιο?χο? τη? ιστοσελ?δα? αυτ??. Στην περ?πτωση των υπ?ρ-συνδ?σμων (“hyperlinks”) προ? ?λλε? ιστοσελ?δε?, η ΔΕΘ HELEXPO δεν ευθ?νεται για του? ?ρου? διαχε?ριση? και προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που αυτο? ακολουθο?ν. Χρησιμοποιο?με τα κοινωνικ? μ?σα ενημ?ρωση? για να παρουσι?σουμε το ?ργο και τι? υπηρεσ?ε? τη? ΔΕΘ HELEXPO μ?σω ευρ?ω? χρησιμοποιο?μενων και σ?γχρονων καναλι?ν. Η χρ?ση των κοινωνικ?ν μ?σων εκ μ?ρου? τη? ΔΕΘ HELEXPO επισημα?νεται ειδικ? στην Ιστοσελ?δα μα?.

Η ΔΕΘ HELEXPO παροτρ?νει θερμ? του? χρ?στε? να συμβουλευτο?ν την αντ?στοιχη πολιτικ? κ?θε τρ?του φορ?α (π.χ. εταιρ?ε? παροχ?? υπηρεσι?ν αναζ?τηση? “search engines”, εταιρ?ε? παροχ?? υπηρεσι?ν κοινωνικ?? δικτ?ωση? “social media” ?πω? Facebook, Linkedin, Twitter κ.λπ.) ?στε να ενημερωθο?ν για τι? πρακτικ?? που ακολουθο?ν με σκοπ? την προστασ?α των προσωπικ?ν του? δεδομ?νων.

Η Ιστοσελ?δα τη? ΔΕΘ HELEXPO ενδ?χεται να περι?χει προβολ? υλικο? με διαφημιστικ?/ ενημερωτικ? περιεχ?μενο, σκοπ? και χαρακτ?ρα. Η ΔΕΘ HELEXPO δε φ?ρει καμι? ευθ?νη ?ναντι του επισκ?πτη/ χρ?στη, καθ?? και οποιωνδ?ποτε τρ?των, για οποιαδ?ποτε παρ?νομη πρ?ξη ? παρ?λειψη, ανακρ?βεια ? αδυναμ?α συμμ?ρφωση? προ? του? ν?μου? και κανονισμο?? οποιασδ?ποτε χ?ρα? ? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? σε σχ?ση με το περιεχ?μενο αυτ?ν των ενημερ?σεων. Η ΔΕΘ HELEXPO δεν υποχρεο?ται να εξετ?σει και δεν εξετ?ζει τη νομιμ?τητα ? ?χι του ενημερωτικο? υλικο? που προβ?λλεται στι? ?νω ιστοσελ?δε?

και ω? εκ το?του δε δ?ναται να τη? καταλογισθε? οποιασδ?ποτε μορφ?? ευθ?νη. Η ευθ?νη αυτ? βαρ?νει του? διαφημιζ?μενου?, χορηγο?? ? και δημιουργο?? του προβαλλ?μενου διαφημιστικο? υλικο?.

排列七走势