ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Ιστορ?ε? τη? ?κθεση?

?κδοση - Ιστορ?ε? τη? ?κθεση?    

Η ΔΕΘ, ξεκιν?ντα? απ? το ?ραμα του ιδρυτ? τη?, Νικ?λαου Γερμανο? και την γ?ννησ? τη? το 1926 συμπλ?ρωσε 88 χρ?νια ζω??. ?λη η ιστορ?α τη? ?χει αποτυπωθε? στο βιβλ?ο "Οι Ιστορ?ε? τη? ?κθεση?".

Μ?σα απ? 19 γνωστ?? και ?γνωστε? ιστορ?ε? τη? ?κθεση? και την ταραχ?δη, συγκινητικ? και ανατρεπτικ? πορε?α του θεσμο?, πλ?θο? κ?σμου αναπ?λησε στιγμ?? του παρελθ?ντο?, δικ?? του ιστορ?ε? που συνδ?ονται με τη ΔΕΘ τη?... καρδι?? μα?.

Επ?ση? δημιουργ?θηκε και ντοκιμαντ?ρ βασισμ?νο στο βιβλ?ο (χωρ?ζεται σε 2 μ?ρη) αλλ? και στη συγκ?ντρωση και αποτ?πωση ντοκουμ?ντων με ορισμ?νε? απ? τι? σημαντικ?τερε? εξελ?ξει? στην πολιτικ?, οικονομικ? και κοινωνικ? ζω? τη? χ?ρα?.

  • Το α? μ?ρο? αφορ? την περ?οδο 1926 – 1940 με τ?τλο …. Η γ?ννηση και τα πρ?τα χρ?νια
  • Το β’ μ?ρο? αφορ? την περ?οδο 1951 – 1974 με τ?τλο … η χρυσ? εποχ?.
  • Ιστορ?ε? τη? ?κθεση? - Κυρι?κο? Α. Ποζρικ?δη?    

排列七走势