ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

Ξεκ?νησε η διαβο?λευση για την αν?πλαση?του Διεθνο?? Εκθεσιακο? Κ?ντρου Θεσσαλον?κη?

Ξεκ?νησε η διαδικασ?α διαβο?λευση? για τη Στρατηγικ? Μελ?τη Περιβαλλοντικ?ν Επιπτ?σεων του Ειδικο? Χωρικο? Σχεδ?ου (ΕΧΣ) που αφορ? τη σχεδιαζ?μενη αν?πλαση του Διεθνο?? Εκθεσιακο? Κ?ντρου Θεσσαλον?κη? και η οπο?α ?χει αποσταλε? σε ?λου? του? εμπλεκ?μενου? φορε?? (Περιφ?ρεια, δ?μο?, επιχειρηματικο? φορε?? κτλ.), εν? ε?ναι προσβ?σιμη και στου? πολ?τε? μ?σω σχετικο? link στην ιστοσελ?δα του υπουργε?ου Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? (ΥΠΕΝ) και τη? ΔΕΘ-Helexpo.

Οι ενδιαφερ?μενοι ?χουν στη δι?θεσ? του? δι?στημα 30 ημερ?ν για να καταθ?σουν τι? παρατηρ?σει? του? και ο εθνικ?? εκθεσιακ?? φορ?α? θα υποδεχθε? με μεγ?λη χαρ? και τα σχ?λια του κ?σμου επ? εν?? ?ργου εμβληματικο? για τη Θεσσαλον?κη.

Μετ? την πρ?τη μελ?τη που προ?κρινε ω? μοναδικ? βι?σιμο σχ?διο την αν?πλαση του Διεθνο?? Εκθεσιακο? Κ?ντρου Θεσσαλον?κη? ?ναντι τη? μετεγκατ?σταση?, η οπο?α ε?χε την συνα?νεση ?λων των φορ?ων τη? π?λη?, ακολο?θησε η προ?γκριση απ? το ΥΠΕΝ για την εκπ?νηση του Ειδικο? Χωρικο? Σχεδ?ου το Νο?μβριο του 2017.

Ο εθνικ?? εκθεσιακ?? φορ?α? αν?θεσε μετ? απ? διαγωνισμ? την μελ?τη του ΕΧΣ στην σ?μπραξη μελετητικ?ν γραφε?ων ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.-ΑΚΚΤ-ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. και διαμ?ρφωσε μια ολοκληρωμ?νη πρ?ταση για τι? αναγκα?ε? χωροταξικ?? ρυθμ?σει? του Εκθεσιακο? Κ?ντρου, την οπο?α υπ?βαλε στο ΥΠΕΝ τον Σεπτ?μβριο του 2018.

Η πρ?ταση ?γινε αντικε?μενο διεξοδικ?? συζ?τηση? με του? φορε?? που συμμετ?χουν στην Επιτροπ? Παρακολο?θηση? (Δ?μο? Θεσσαλον?κη?, Περιφ?ρεια Κεντρικ?? Μακεδον?α?, Τεχνικ? Επιμελητ?ριο Ελλ?δα?/Τμ?μα Κεντρικ?? Μακεδον?α?), αλλ? και συστηματικ?ν ελ?γχων τη? Διε?θυνση? Περιβαλλοντικ?? Αδειοδ?τηση? του ΥΠΕΝ και του Τμ?ματο? Μητροπολιτικο? Σχεδιασμο? Θεσσαλον?κη? και τ?θεται απ? σ?μερα σε δημ?σια διαβο?λευση.

Η αν?πλαση του Διεθνο?? Εκθεσιακο? Κ?ντρου Θεσσαλον?κη? ε?ναι ?να ?ργο πνο?? για την π?λη και την ευρ?τερη περιοχ? και θα αποτελ?σει ?να ν?ο αναπτυξιακ? τοπ?σημο.

Επιπλ?ον, το ?ργο αυτ?, που θα υλοποιηθε? με ?ρου? βιοκλιματικο??, θα επηρε?σει καταλυτικ? την οικονομ?α τη? π?λη? και θα βοηθ?σει τη Θεσσαλον?κη να γ?νει ?να πραγματικ? διεθν?? εκθεσιακ? κ?ντρο.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR


Δε?τε τη μελ?τη, ΕΔΩ. Χ?ρτη? Χ1 Χ?ρτη? Χ2


 

排列七走势