ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικ?

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚOΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Πραγματοποι?θηκε σ?μερα στο GRAND HOTEL Θεσσαλον?κη? η Τελετ? ?ναρξη? του Διεθνο?? Διαγωνισμο? κοσμ?ματο? "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΑΓΗΣΗ" εμπνευσμ?νου απ? το Βυζ?ντιο.Δε?τε εδ? τον κατ?λογο ηλεκτρονικ?ν διευθ?νσεων συλλ?γων – μελ?ν Ομοσπονδ?α?


Η προ?θηση τη? Θεσσαλον?κη? ω? βυζαντιν?? π?λη? μ?σω του σχεδιασμο? και τη? δημιουργ?α? εν?? σ?γχρονου βυζαντινο? κοσμ?ματο?, ω? ?πρεσβευτ?? τη? βυζαντιν?? κληρονομι?? τη? π?λη?, ανο?γει ?να δρ?μο προ? την αναγν?ριση τη? δημιουργικ?τητα?, τη? καινοτομ?α? και τη? πρωτοτυπ?α? για το ?ργο πολλ? υποσχ?μενων σχεδιαστ?ν κοσμημ?των, οι οπο?οι διαθ?τουν σημαντικ? δυναμικ? και ?μπνευση για ν?α σχ?δια που προσεγγ?ζουν προσεκτικ? τη δημιουργ?α καινοτ?μων χειροπο?ητων κοσμημ?των.

Η προ-?θηση του ?διου του βυζαντινο? πολιτισμο? μ?σω τη? απομυθοπο?ηση? του, γ?νεται εργαλε?ο δημιουργικ?τητα? για σχεδιαστ?? κοσμημ?των και επαγγελματ?ε? - εταιρε?ε? απ? ?λο τον κ?σμο.Η προκ?ρυξη του διαγωνισμο? θα αναρτηθε? στο site www.byzantinethessaloniki.com● ΤRADERS’ ASSOSIATION OF THESSALONIKI ● TIF-HELEXPO ● HELLENIC FEDERATION OF GOLDSMITHS JEWELERS & WATCH RETAILERS ● EPHORATE OF ANTIQUITIES OF THESSALONIKI REGION ● BYZANTINE RESEARCH CENTRE & SCHOOL OF ECONOMICS OF ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ● DEPARTMENT OF FINE AND APPLIED ARTS OF UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA
● ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ● ΔΕΘ-HELEXPO ● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙA ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟ-ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ ● ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
● Κ?ΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝ?Ν ΕΡΕΥΝ?Ν & ΤΜ?ΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ?Ν ΕΠΙΣΤΗΜ?Ν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕ?ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ?ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝ?ΚΗΣ ● ΤΜ?ΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚ?Ν ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜ?ΝΩΝ ΤΕΧΝ?Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ?ΟΥ ΔΥΤΙΚ?Σ ΜΑΚΕΔΟΝ?ΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


   
  FLYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
       
   
  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

排列七走势